คำอธิบาย excel templete สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax

การไฟล์ข้อมูลเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ จะมีลักษณะการสร้างดังรูปตัวอย่าง ซึ่งแต่ละเอกสาร e-Tax จะแยกตามแถว โดยแถวแรกจะต้องใส่หัวข้อที่ต้องป้อนข้อมูลลงไป ตามแต่ละคอลัมน์ โดยจะมีวิธีการป้อนข้อมูลดังนี้
1. ประเภทเอกสาร e-Tax ที่ต้องการสร้าง

ใส่ documentType = ประเภทเอกสาร e-Tax ที่ต้องการสร้าง

ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

 • ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี -> ใส่เป็น RECEIPT-TAXINVOICE
 • ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ-> ใส่เป็น RECEIPT-TAXINVOICE-ABB
 • ใบเสร็จรับเงิน -> ใส่เป็น RECEIPT
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี-> ใส่เป็น INVOICE-TAXINVOICE
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี -> ใส่เป็น DELIVERYORDER-TAXINVOICE
 • ใบกำกับภาษี -> ใส่เป็น TAXINVOICE
 • ใบลดหนี้ -> ใส่เป็น CREDIT-NOTE
 • ใบเพิ่มหนี้ -> ใส่เป็น DEBIT-NOTE

จากรูปตัวอย่างใส่ ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี เป็น RECEIPT-TAXINVOICE ดังรูป2. ส่วนที่บริษัท

โดยจะอธิบายทีละคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • company_name = ชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการ
 • company_buildingNumber = บ้านเลขที่
 • company_address = ที่อยู่

ดังรูป

 • company_streetPrefix = คำนำหน้าชื่อถนน เช่น ถนน ถ.
 • company_streetName = ชื่อถนน
 • company_subDistrictPrefix = คำนำหน้าชื่อตำบล เช่น ตำบล ต. แขวง

ดังรูป

 • company_subDistrictCode = รหัสตำบล
 • company_subDistrictName = ชื่อตำบล/แขวง
 • company_districtPrefix = คำนำหน้าชื่ออำเภอ เช่น อำเภอ อ. เขต

ดังรูป

 • company_districtCode = รหัสอำเภอ
 • company_districtName = ชื่ออำเภอ
 • company_provincePrefix = คำนำหน้าชื่อจังหวัด เช่น จังหวัด

ดังรูป

 • company_provinceCode = รหัสจังหวัด
 • company_provinceName = ชื่อจังหวัด
 • company_postcode = รหัสไปรษณีย์

ดังรูป

 • company_branchNumber = รหัสสาขา สำนักงานใหญ่เป็น 00000
 • company_branchText = ชื่อสำนักงานใหญ่ เช่น (สำนักงานใหญ่) สำนักงานใหญ่ Head Office

ดังรูป

company_taxNumberType = รหัสประเภทผู้เสียภาษี ประกอบด้วย

 • TXID
 • NIDN
 • CCPT
 • OTHR

company_taxId = เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประกอบด้วย 4 แบบ

 • ถ้า company_taxNumberType เป็น TXID-> ใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
 • ถ้า company_taxNumberType เป็น NIDN -> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • ถ้า company_taxNumberType เป็น CCPT -> เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ถ้า company_taxNumberType เป็น OTHR -> หากไม่ต้องการระบุให้ระบุเป็น N/A

ซึ่งในตัวอย่างจะใส่เป็น company_taxNumberType เป็น TXID ซึ่ง company_taxId เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก

 • company_phoneCountryCode = รหัสประเทศ เช่น +66 สำหรับประเทศไทย
 • company_phone = เบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า

ดังรูป

 • company_email = อีเมล
 • company_unstructure = ที่อยู่แบบมีโครงสร้าง ใส่เป็น false

ดังรูป3. ส่วนของลูกค้า

ซึ่งจะทำการใส่ดังรูป

 • customer_name = ชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการ
 • customer_buildingNumber = บ้านเลขที่
 • customer_address = ที่อยู่

ดังรูป

 • customer_streetPrefix = คำนำหน้าชื่อถนน เช่น ถนน ถ.
 • customer_streetName = ชื่อถนน
 • customer_branchNumber = รหัสสาขา สำนักงานใหญ่เป็น 00000

ดังรูป

 • customer_branchText = ชื่อสำนักงานใหญ่ เช่น (สำนักงานใหญ่) สำนักงานใหญ่ Head Office
 • customer_subDistrictPrefix = คำนำหน้าชื่อตำบล เช่น ตำบล ต. แขวง
 • customer_subDistrictCode = รหัสตำบล

ดังรูป

 • customer_subDistrictName = ชื่อตำบล/แขวง
 • customer_districtPrefix = คำนำหน้าชื่ออำเภอ เช่น อำเภอ อ. เขต
 • customer_districtCode = รหัสอำเภอ

ดังรูป

 • customer_districtName = ชื่ออำเภอ
 • customer_provincePrefix = คำนำหน้าชื่อจังหวัด เช่น จังหวัด จ.
 • customer_provinceCode = รหัสจังหวัด

ดังรูป

 • customer_provinceName = ชื่อจังหวัด
 • customer_postcode = รหัสไปรษณีย์

ดังรูป

customer_taxNumberType = รหัสประเภทผู้เสียภาษี ประกอบด้วย

 • TXID
 • NIDN
 • CCPT
 • OTHR

customer_taxId = เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประกอบด้วย 4 แบบ

 • ถ้า customer_taxNumberType เป็น TXID-> ใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
 • ถ้า customer_taxNumberType เป็น NIDN -> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • ถ้า customer_taxNumberType เป็น CCPT -> เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ถ้า customer_taxNumberType เป็น OTHR -> หากไม่ต้องการระบุให้ระบุเป็น N/A

ซึ่งในตัวอย่างจะใส่เป็น customer_taxNumberType เป็น TXID ซึ่ง customer_taxId เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก

 • customer_phoneCountryCode = รหัสประเทศ เช่น +66 สำหรับประเทศไทย
 • customer_phone = เบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า

ดังรูป

 • customer_email = อีเมล
 • customer_unstructure = ที่อยู่แบบมีโครงสร้าง ใส่เป็น false

ดังรูป4. ส่วนของข้อมูลเอกสาร

ซึ่งจะทำการใส่ดังรูป

 • dateBE = วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตัวอย่าง 18/03/2564
 • dateCE = วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตัวอย่าง 18/03/2021

ดังรูป

 • number = เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • percentVat = เปอร์เซ็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน ใส่ 7
 • amountTotal = มูลค่าสินค้าหรือบริการรวมแล้ว (ก่อน Vat)

ดังรูป

 • vatTotal = มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • grandTotal = มูลค่าสินค้าหรือบริการรวมแล้ว (หลัง Vat)

ดังรูป

 • note = หมายเหตุ ที่ต้องการแสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • receivedBy = ชื่อผู้รับเงิน

ดังรูป

 • createdBy = ชื่อผู้สร้างเอกสาร
 • reIssue = ถ้าออกใบกำกับภาษีใหม่ ใส่เป็น false / ถ้าออกใบกำกับภาษีใหม่ทดแทนใบกำกับภาษีเดิมที่ถูกยกเลิก ใส่เป็น=true

ดังรูป5. ส่วนของเอกสารอ้างถึง

(ถ้าออกใบกำกับภาษีใหม่ (reIssue เป็น false) คอลัม refer_ เหล่านี้สามารถเว้นว่างได้)

refer_typeCode = รหัสประเภทเอกสารอ้างถึง ประกอบด้วย

 • ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี -> ใส่ T03
 • ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ -> ใส่ T05
 • ใบเสร็จรับเงิน -> ใส่ T01
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี -> ใส่ T02
 • ใบกำกับภาษี -> ใส่ 388
 • ใบเพิ่มหนี้ -> ใส่ 80
 • ใบลดหนี้ -> ใส่ 81

สามารถใส่ดังรูป

ดังรูป

refer_typeName = ชื่อประเภทเอกสารอ้างถึง ประกอบด้วย

 • ถ้า refer_typeCode เป็น T03 -> ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี
 • ถ้า refer_typeCode เป็น T05 -> ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ถ้า refer_typeCode เป็น T01 -> ใบเสร็จรับเงิน
 • ถ้า refer_typeCode เป็น T02 -> ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ถ้า refer_typeCode เป็น T04 -> ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ถ้า refer_typeCode เป็น 388 -> ใบกำกับภาษี
 • ถ้า refer_typeCode เป็น 80 -> ใบเพิ่มหนี้
 • ถ้า refer_typeCode เป็น 81 -> ใบลดหนี้
 • refer_number = เลขที่เอกสารอ้างถึง
 • refer_dateBE = วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสารอ้างถึง
 • refer_dateCE = วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ออกเอกสารอ้างถึง

refer_reasonCode = รหัสสาเหตุ ประกอบด้วย

ใบเพิ่มหนี้ มีรหัสสาเหตุ 6 รหัส (เลือกใส่แค่รหัสเท่านั้น)

 1. DBNG01 = มีการเพิ่มราคาค่าสินค้า
 2. DBNG02 = คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
 3. DBNG99 = เหตุอื่น
 4. DBNS01 = มีการเพิ่มราคาค่าบริการ
 5. DBNS02 = คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
 6. DBNS99 = เหตุอื่น

ใบลดหนี้ มีรหัสสาเหตุ 11 รหัส (เลือกใส่แค่รหัสเท่านั้น)

 1. CDNG01 = ลดราคาสินค้าที่ขาย
 2. CDNG02 = สินค้าชำรุดเสียหาย
 3. CDNG03 = สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
 4. CDNG04 = คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
 5. CDNG05 = รับคืนสินค้า
 6. CDNG99 = เหตุอื่น
 7. CDNS01 = ลดราคาค่าบริการ
 8. CDNS02 = ค่าบริการขาดจำนวน
 9. CDNS03 = คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
 10. CDNS04 = บอกเลิกสัญญาบริการ
 11. CDNS99 = เหตุอื่น

ใบเสร็จรับเงิน มีรหัสสาเหตุ 5 รหัส

 1. RCTC01 = ชื่อผิด
 2. RCTC02 = ที่อยู่ผิด
 3. RCTC03 = รับคืนสินค้าทั้งจำนวน xx บาท /ยกเลิกบริการทั้งจำนวน xx บาท
 4. RCTC04 = รับคืนสินค้าบางส่วนจำนวน xx บาท /ยกเลิกบริการบางส่วนจำนวน xx บาท
 5. RCTC99 = เหตุอื่น

ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบกำกับภาษี ทุกเอกสารข้างต้นมีรหัสสาเหตุ 3 รหัส (เลือกใส่แค่รหัสเท่านั้น)

 1. TIVC01 = ชื่อผิด
 2. TIVC02 = ที่อยู่ผิด
 3. TIVC99 = เหตุอื่น
 4. RCTC04 = รับคืนสินค้าบางส่วนจำนวน xx บาท /ยกเลิกบริการบางส่วนจำนวน xx บาท
 5. RCTC99 = เหตุอื่น
 • refer_reasonName = คำอธิบายสาเหตุ (ใส่ข้อความที่ตรงกับ reasonCode (ในส่วน RCTC03 และ RCTC04 ให้เลือกระหว่าง รับคืนสินค้า กับ ยกเลิกบริการ และใส่ตัวเลขแทนที่ xx))
 • refer_specificReason = หาก refer_reasonName เป็น เหตุอื่น ต้องระบุเหตุผล ในช่องนี้

ดังรูป

 • refer_amountTotal = มูลค่าสินค้าหรือบริการตามเอกสารเดิม
 • refer_diffAmountTotal = ผลต่างมูลค่าสินค้าหรือบริการตามเอกสารเดิมกับใบเพิ่มหนี้

ดังรูป6. ส่วนของสินค้า

(กรณีมีสินค้ามากกว่า 1 อย่าง ให้เพิ่มคอลัม items_ โดยเริ่มจาก 0 เช่น ถ้ามีสินค้า 3 อย่าง จะมีคอลัม items_0, items_1, items_2)

 • items_x_number = ลำดับรายการสินค้าหรือบริการ
 • items_x_description = รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
 • items_x_quantity = จำนวนสินค้า
 • items_x_unitCode = รหัสหน่วยสินค้า (อ้างอิงจากรหัส UNECE Recommendation No. 20 Codes for Units of Measure Used in International Trade) (สามารถเว้นว่างได้)
 • items_x_unitName = ชื่อหน่วยสินค้า (สามารถเว้นว่างได้)
 • items_x_price = ราคาสินค้าหรือบริการ
 • items_x_total = ราคารวมสินค้าหรือบริการ

ดังรูป

error: Content is protected !!