ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

(สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตนเอง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบุคคลธรรมดา คือ เลขบนบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องใช้ระบบตรวจสอบ)

บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริงและเป็นเลขที่ถูกต้อง หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบความมีอยู่จริงของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน


เพื่อป้องกันการปลอมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชนในการประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ


สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน โดยใช้หมายเลข 13 หลัก เพื่อกรอกลงในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากรที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่เมนู ข้อมูลกรมสรรพากร แล้วเลือกที่ ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีจะเห็นหน้าของระบบแสดงดังรูปกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ดังรูปตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ค้นหาหากผลลัพธ์ขึ้นแสดงดังรูป นั่นหมายความว่า หมายประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขบัตรประชาชนนั้นอยู่ในระบบของกรมสรรพากรดังรูป