21/01/2022

เอกสารที่ระบบ Leceipt รองรับ (อัพเดท มกราคม พ.ศ.2565)

Leceipt เป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับการออกเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบไฟล์ PDF/A-3 และ XML โดยมีทั้งเอกสารในรูปแบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เอกสารธุรกิจ และเอกสารรายงาน โดยเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt มีทั้งหมด 8 เอกสารดังนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี […]
21/01/2022

e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร ?

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ประเทศไทย คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรออกเอกสารใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์) และสามารถใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นฉบับแทนกระดาษโดยมีกฎหมายรองรับ แต่ต้องทำตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนด ภาพรวมการจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน มี 3 อย่าง คือ จัดทำ […]
error: Content is protected !!