การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
26/11/2021
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?
09/12/2021
การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
26/11/2021
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?
09/12/2021

ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)

ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)


การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบเรียลไทม์ (Real Time) คือ การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่มีการขายสินค้าหรือบริการ หรือออกเอกสารภายในวันที่บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการออกเอกสารระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จะต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารทั้งไฟล์  PDF และ XML หากผู้ใช้งานออกเอกสารย้อนหลังหลายวัน

วันที่บนเอกสาร กับวันที่ลงลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ จะไม่ตรงกัน หากมีการตรวจสอบที่ไฟล์ก็จะทราบได้ทันทีว่าวันที่ออกเอกสาร กับวันที่บนเอกสารเป็นวันที่เดียวกันหรือไม่

หากท่านวางแผนระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านให้เป็นระบบเรียบไทม์ (Real Time) ตั้งแต่เริ่มต้น ท่านก็จะไม่ต้องกลับมาแก้ไขระบบงานส่วนนี้ในภายหลังผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Comments are closed.

error: Content is protected !!