folder-free

Free

ฟรี

แพ็กเกจ ฟรี


สร้างเอกสารได้
20 ไฟล์/เดือน
(PDF 10 ไฟล์ + XML 10 ไฟล์)

 •  ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 •  ใบเสร็จรับเงิน /

      ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 •  ใบเสร็จรับเงิน
 •  ใบเพิ่มหนี้
 •  ใบลดหนี้

 •  นำส่งไฟล์ XML อัตโนมัติ

 •  ส่งไฟล์ทาง อีเมล จากระบบได้
 •  ส่งไฟล์ทาง SMS จากระบบได้
      (ราคาไม่รวมค่าส่ง SMS)

 •  ปรับแต่งรูปแบบเอกสารเองได้
 •  ปรับแต่งข้อมูลบริษัทเองได้
 •  เพิ่มโฆษณา ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 •  ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้

 •  ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 •  เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลเองได้

 •  รายงานภาษีขาย
 •  รายงานยอดขาย
 •  รายงานจำนวนเอกสาร

 •  สร้างเอกสารผ่าน API
 •  เพิ่มข้อมูลที่แสดงในเอกสาร ผ่านทาง API ได้
 •  สร้าง API-Key เองได้

 •  บริการขอใบรับรอง
      อิเล็กทรอนิกส์
 •  อุปกรณ์จัดเก็บใบรับ
      รองอิเล็กทรอนิกส์
 •  บริการลงทะเบียน
      แบบ บ.อ.01

 •  รองรับการเชื่อมต่อระบบเดิม
      แบบ REST-API
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 3-2560
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 14-2560

 •  ระบบรักษาความปลอดภัย
      มาตรฐานธนาคาร
 •  เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL
      มาตราฐานสถาบันการเงิน
 •  ระบบสำรองข้อมูล 3 แห่ง


ราคา

Starter

399บ./เดือน

แพ็กเกจ เริ่มต้น


สร้างเอกสารได้
100 ไฟล์/เดือน
(PDF 50 ไฟล์ + XML 50 ไฟล์)

 •  ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 •  ใบเสร็จรับเงิน /

      ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 •  ใบเสร็จรับเงิน
 •  ใบเพิ่มหนี้
 •  ใบลดหนี้

 •  นำส่งไฟล์ XML อัตโนมัติ

 •  ส่งไฟล์ทาง อีเมล จากระบบได้
 •  ส่งไฟล์ทาง SMS จากระบบได้
      (ราคาไม่รวมค่าส่ง SMS)

 •  ปรับแต่งรูปแบบเอกสารเองได้
 •  ปรับแต่งข้อมูลบริษัทเองได้
 •  เพิ่มโฆษณา ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 •  ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้

 •  ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 •  เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลเองได้

 •  รายงานภาษีขาย
 •  รายงานยอดขาย
 •  รายงานจำนวนเอกสาร

 •  สร้างเอกสารผ่าน API
 •  เพิ่มข้อมูลที่แสดงในเอกสาร ผ่านทาง API ได้
 •  สร้าง API-Key เองได้

 •  บริการขอใบรับรอง
      อิเล็กทรอนิกส์
 •  อุปกรณ์จัดเก็บใบรับ
      รองอิเล็กทรอนิกส์
 •  บริการลงทะเบียน
      แบบ บ.อ.01

 •  รองรับการเชื่อมต่อระบบเดิม
      แบบ REST-API
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 3-2560
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 14-2560

 •  ระบบรักษาความปลอดภัย
      มาตรฐานธนาคาร
 •  เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL
      มาตราฐานสถาบันการเงิน
 •  ระบบสำรองข้อมูล 3 แห่ง


documents

SME

799บ./เดือน

แพ็กเกจ SME


สร้างเอกสารได้
200 ไฟล์/เดือน
(PDF 100ไฟล์ + XML 100ไฟล์)

 •  ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 •  ใบเสร็จรับเงิน /

      ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 •  ใบเสร็จรับเงิน
 •  ใบเพิ่มหนี้
 •  ใบลดหนี้

 •  นำส่งไฟล์ XML อัตโนมัติ

 •  ส่งไฟล์ทาง อีเมล จากระบบได้
 •  ส่งไฟล์ทาง SMS จากระบบได้
      (ราคาไม่รวมค่าส่ง SMS)

 •  ปรับแต่งรูปแบบเอกสารเองได้
 •  ปรับแต่งข้อมูลบริษัทเองได้
 •  เพิ่มโฆษณา ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 •  ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้

 •  ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 •  เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลเองได้

 •  รายงานภาษีขาย
 •  รายงานยอดขาย
 •  รายงานจำนวนเอกสาร

 •  สร้างเอกสารผ่าน API
 •  เพิ่มข้อมูลที่แสดงในเอกสาร ผ่านทาง API ได้
 •  สร้าง API-Key เองได้

 •  บริการขอใบรับรอง
      อิเล็กทรอนิกส์
 •  อุปกรณ์จัดเก็บใบรับ
      รองอิเล็กทรอนิกส์
 •  บริการลงทะเบียน
      แบบ บ.อ.01

 •  รองรับการเชื่อมต่อระบบเดิม
      แบบ REST-API
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 3-2560
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 14-2560

 •  ระบบรักษาความปลอดภัย
      มาตรฐานธนาคาร
 •  เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL
      มาตราฐานสถาบันการเงิน
 •  ระบบสำรองข้อมูล 3 แห่ง


chest-of-drawers

Business

กำหนดเอง

แพ็กเกจ ธุรกิจ


สร้างเอกสารได้
กำหนดเอง ไฟล์/เดือน
(PDF xxxไฟล์ + XML xxxไฟล์)

 •  ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 •  ใบเสร็จรับเงิน /

      ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 •  ใบเสร็จรับเงิน
 •  ใบเพิ่มหนี้
 •  ใบลดหนี้

 •  นำส่งไฟล์ XML อัตโนมัติ

 •  ส่งไฟล์ทาง อีเมล จากระบบได้
 •  ส่งไฟล์ทาง SMS จากระบบได้
      (ราคาไม่รวมค่าส่ง SMS)

 •  ปรับแต่งรูปแบบเอกสารเองได้
 •  ปรับแต่งข้อมูลบริษัทเองได้
 •  เพิ่มโฆษณา ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 •  ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้

 •  ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 •  เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลเองได้

 •  รายงานภาษีขาย
 •  รายงานยอดขาย
 •  รายงานจำนวนเอกสาร

 •  สร้างเอกสารผ่าน API
 •  เพิ่มข้อมูลที่แสดงในเอกสาร ผ่านทาง API ได้
 •  สร้าง API-Key เองได้

 •  บริการขอใบรับรอง
      อิเล็กทรอนิกส์
 •  อุปกรณ์จัดเก็บใบรับ
      รองอิเล็กทรอนิกส์
 •  บริการลงทะเบียน
      แบบ บ.อ.01

 •  รองรับการเชื่อมต่อระบบเดิม
      แบบ REST-API
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 3-2560
 •  รองรับมาตรฐาน
      ขมธอ. 14-2560

 •  ระบบรักษาความปลอดภัย
      มาตรฐานธนาคาร
 •  เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL
      มาตราฐานสถาบันการเงิน
 •  ระบบสำรองข้อมูล 3 แห่งเดือนนี้ต้องการสร้างเอกสารเพิ่ม?


450 บาท / 100 ไฟล์

สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการแล้ว
 
error: Content is protected !!