"การันตี สร้างไฟล์ PDF และ XML พร้อมลงลายเซ็นดิจิทัลได้ทันที"

Leceipt
Basic

2,999บาท/เดือน

300 เอกสาร/เดือน

หากเกิน 300 เอกสาร
จ่ายเพิ่มเอกสารละ 8 บาท

1 Tax ID (1 สาขา VAT)
ส่งอีเมลฟรี ไม่จำกัด
ส่ง SMS ข้อความละ 2 บ.

 • เอกสาร e-Tax Invoice
 • เอกสาร e-Receipt
 • PDF ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • XML ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • หัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล
 • สร้างเอกสารผ่าน Excel
 • แก้รูปแบบเอกสารเองได้
 • ส่งอีเมลได้ทันที
 • ส่งหลายอีเมลพร้อมกัน
 • ส่งไฟล์ XML ให้ทุกเดือน
 • รายงานยอดขาย
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการนำส่ง XML
 • ไฟล์ RD Prep ภ.พ. 30
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 2
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 3
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 53
 • ไฟล์ e-Withholding Tax ธนาคารกรุงไทย
 • เก็บใบรับรองฯไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บไฟล์ไม่จำกัด

Leceipt Standard

3,499บาท/เดือน

500 เอกสาร/เดือน

หากเกิน 500 เอกสาร
จ่ายเพิ่มเอกสารละ 7 บาท

1 Tax ID (1 สาขา VAT)
ส่งอีเมลฟรี ไม่จำกัด
ส่ง SMS ข้อความละ 2 บ.

 • เอกสาร e-Tax Invoice
 • เอกสาร e-Receipt
 • PDF ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • XML ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • หัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล
 • สร้างเอกสารผ่าน Excel
 • แก้รูปแบบเอกสารเองได้
 • ส่งอีเมลได้ทันที
 • ส่งหลายอีเมลพร้อมกัน
 • ส่งไฟล์ XML ให้ทุกเดือน
 • รายงานยอดขาย
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการนำส่ง XML
 • ไฟล์ RD Prep ภ.พ. 30
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 2
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 3
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 53
 • ไฟล์ e-Withholding Tax ธนาคารกรุงไทย
 • เก็บใบรับรองฯไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บไฟล์ไม่จำกัด

Leceipt Business

4,999บาท/เดือน

1,000 เอกสาร/เดือน

หากเกิน 1,000 เอกสาร
จ่ายเพิ่มเอกสารละ 5 บาท

1 Tax ID (1 สาขา VAT)
ส่งอีเมลฟรี ไม่จำกัด
ส่ง SMS ข้อความละ 2 บ.

 • เอกสาร e-Tax Invoice
 • เอกสาร e-Receipt
 • PDF ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • XML ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • หัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล
 • สร้างเอกสารผ่าน Excel
 • แก้รูปแบบเอกสารเองได้
 • ส่งอีเมลได้ทันที
 • ส่งหลายอีเมลพร้อมกัน
 • ส่งไฟล์ XML ให้ทุกเดือน
 • รายงานยอดขาย
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการนำส่ง XML
 • ไฟล์ RD Prep ภ.พ. 30
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 2
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 3
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 53
 • ไฟล์ e-Withholding Tax ธนาคารกรุงไทย
 • เก็บใบรับรองฯไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บไฟล์ไม่จำกัด

Leceipt Enterprise

8,999บาท/เดือน

3,000 เอกสาร/เดือน

หากเกิน 3,000 เอกสาร
จ่ายเพิ่มเอกสารละ 3 บาท

1 Tax ID (1 สาขา VAT)
ส่งอีเมลฟรี ไม่จำกัด
ส่ง SMS ข้อความละ 2 บ.

 • เอกสาร e-Tax Invoice
 • เอกสาร e-Receipt
 • PDF ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • XML ลงลายเซ็นดิจิทัล
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • หัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล
 • สร้างเอกสารผ่าน Excel
 • แก้รูปแบบเอกสารเองได้
 • ส่งอีเมลได้ทันที
 • ส่งหลายอีเมลพร้อมกัน
 • ส่งไฟล์ XML ให้ทุกเดือน
 • รายงานยอดขาย
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการนำส่ง XML
 • ไฟล์ RD Prep ภ.พ. 30
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 2
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 3
 • ไฟล์ RD Prep ภ.ง.ด. 53
 • ไฟล์ e-Withholding Tax ธนาคารกรุงไทย
 • เก็บใบรับรองฯไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บไฟล์ไม่จำกัด

ค่าบริการ

รายการ

 • ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 1 ปี
 • ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 ปี
 • ค่าบริการขอและติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าพื้นที่เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์จัดเก็บ
 • ค่าบริการแก้ไขรูปแบบเอกสาร (ถ้ามี) เอกสารละ

ชำระต่อครั้ง

ราคา

 • 3,000 บาท
 • 5,000 บาท
 • 3,500 บาท
 • ฟรี! (จำนวนจำกัด)
 • 3,500 บาท

Leceipt Connectors

สำหรับเชื่อมต่อซอฟต์แวร์

 • Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations
 • Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • SAP Business One

ชำระรายเดือน

ราคา

 • 7,990 บาท/เดือน
 • 7,990 บาท/เดือน
 • 7,990 บาท/เดือน
 • 7,990 บาท/เดือน

ชำระรายปี

ราคา (เฉลี่ยเดือนละ)

 • 4,990 บาท/เดือน
 • 4,990 บาท/เดือน
 • 4,990 บาท/เดือน
 • 4,990 บาท/เดือน

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม