วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
25/08/2022
รูปแบบการกรอกข้อมูลวันที่ใน Excel Template
26/08/2022
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
25/08/2022
รูปแบบการกรอกข้อมูลวันที่ใน Excel Template
26/08/2022

ภ.ง.ด.53 คืออะไร ? 

ภ.ง.ด.53 คืออะไร

ภ.ง.ด.53 คือแบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ผู้มีหน้าที่ หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 คือใคร ? 

ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.53 คือ ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

 • หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ ตามที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถูกหักภาษี 
 • นำส่งภาษีที่ได้หักไว้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 

เงินได้ประเภทใดที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 • เงินได้จากการขายสินค้าพืชผลการเกษตร (บางประเภท) 
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 
 • เงินปันผล 
 • เงินส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใด 
 • เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
 • เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 
 • เงินได้จากค่าจ้างทำของ 
 • เงินได้จากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค หรือการอื่น อันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 
 • เงินได้จากค่าโฆษณา 
 • เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาด้านบน 
 • เงินได้จากค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 
 • เงินได้ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ 

บทกำหนดโทษ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 • ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมิได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนเงินที่ขาดไปแล้วแต่กรณี 
 • ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่นำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปนำส่งภายในกำหนดเวลา จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 
 • ผู้ใดเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Comments are closed.

error: Content is protected !!