เอกสารที่ระบบ Leceipt รองรับ (อัพเดท มกราคม พ.ศ.2565)
เอกสารที่ระบบ Leceipt รองรับ (อัพเดท มกราคม พ.ศ.2565)
21/01/2022
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของระบบ Leceipt
28/01/2022
เอกสารที่ระบบ Leceipt รองรับ (อัพเดท มกราคม พ.ศ.2565)
เอกสารที่ระบบ Leceipt รองรับ (อัพเดท มกราคม พ.ศ.2565)
21/01/2022
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของระบบ Leceipt
28/01/2022

วิธีซื้ออากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)

วิธีซื้ออาการแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์

ในอดีตหากมีการทำตราสารจำเป็นต้องซื้ออาการแสตมป์มาติดที่ตัวตราสาร ซึ่งต้องไปซื้อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หาซื้อที่อื่นจะไม่ค่อยมีคนนำมาขาย ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทาง หากเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะทำให้งานล่าช้าเสียหายได้ ปัจจุบันทางกรมสรรพากรได้เปิดให้มีการใช้งานอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ซึ่งหากต้องการซื้ออากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้


วิธีซื้ออากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th แล้วคลิกที่เมนู “ชำระอากรแสตมป์”


2. หน้าเว็บไซต์จะแสดงขึ้นมาดังรูป แล้วคลิกที่ “ขอเสียอากรแสตมป์”3. ระบบสำหรับซื้ออากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบ e-Filing ให้ทำการ “กรอกแลขประจำตัวผู้เสียภาษี” และ ”รหัสผ่าน” ของระบบ e-Filing แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”4. ระบบจะแสดง “แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ส. 9” ให้กดปุ่ม “ทำรายการต่อไป”5. ในตัวอย่างนี้จะทำการขอซื้ออากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) สำหรับ “หนังสือมอบอำนาจ” ที่เป็นการดาษ ให้ทำการเลือกประเภทการยื่นตราสารเป็น “ตราสารกระดาษ” ตามรูปข้างล่างนี้6. เลือกลักษณะตราสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น “ตราสาร 7 ใบมอบอำนาจ” แล้วเลือกฐานะผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ตามรูปข้างล่างนี้7. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา สิ่งที่จำเป็นต้องกรอกคือ สัญญาเลขที่ และวันที่บนสัญญา8. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตราสาร และเงื่อนไขการมอบอำนาจ9. กรอกรายละเอียดข้อมูลคู่สัญญา (ผู้รับมอบอำนาจ)10. กดปุ่ม “ทำรายการต่อไป”11. กดปุ่ม “ยืนยันยื่นแบบ”ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
Comments are closed.

error: Content is protected !!