การแก้กรณีไม่มีปุ่มภาษีให้เลือกบนการสร้างเอกสาร
การแก้กรณีไม่มีปุ่มภาษีให้เลือกบนการสร้างเอกสาร
01/04/2022
ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร?
ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร? 
08/04/2022
การแก้กรณีไม่มีปุ่มภาษีให้เลือกบนการสร้างเอกสาร
การแก้กรณีไม่มีปุ่มภาษีให้เลือกบนการสร้างเอกสาร
01/04/2022
ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร?
ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร? 
08/04/2022

ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?

ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?

ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม?


ในเว็บไซต์ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ในส่วนของคำถามที่พบบ่อย มีคำถาม คำตอบดังนี้


คำถาม: การเป็นผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของกิจการหรือสามารถจัดทำเป็นบางส่วนได้?

คำตอบ: ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษีได้ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถจัดทำในแต่ละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม ข้อ 12 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และ เก็บรักษา

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจาก ข้อ 12 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

สรุป

          หากผู้ประกอบการเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรแล้ว สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษแบบเดิมได้ และสามารถเลือกออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บางเอกสารได้

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!