ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร?
ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร ? 
11/03/2022
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
18/03/2022
ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร?
ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร ? 
11/03/2022
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
18/03/2022

เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 

เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

หากท่านได้ซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วผู้ขายจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านในรูปแบบไฟล์ PDF แล้วบอกว่าเป็นเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt  


ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบนเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวว่า ได้มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถตรวจสอบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่ https://check.leceipt.com เพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ของเอกสาร และตรวจสอบว่าเอกสารไม่ได้ถูกแก้ไขข้อมูลหลังจากลงลายมือชื่อดิจิทัล 


มีหลายเคสที่มีคนมาขอให้ผู้เขียนช่วยตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF ว่าเป็น e-Tax Invoice & e-Receipt ของจริงหรือไม่  


เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบว่าเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องมีกระบวนการจัดทำตามที่กรมสรรพากรกำหนด แต่ไม่ได้ทำตามกระบวนการดังกล่าวโดยได้ทำการสร้างไฟล์ PDF ที่ไม่ได้มีการลงมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) แล้วส่งให้ลูกค้าพร้อมกับบอกว่าเป็นเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt  

เมื่อผู้ซื้อนำเอกสารมาตรวจสอบก็ไม่พบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ก็อาจจะทำให้มีปัญหาตามมา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีปัญหาตามมาในอนาคต ผู้เขียนแนะนำให้ทุกท่านที่ได้รับเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ตรวจสอบเอกสารด้วยทุกครั้ง ผ่านระบบตรวจสอบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ https://check.leceipt.com 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!