รู้จักกับ ขมธอ. 3-2560
รู้จักกับมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560
07/01/2022
e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) คืออะไร ?
21/01/2022
รู้จักกับ ขมธอ. 3-2560
รู้จักกับมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560
07/01/2022
e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) คืออะไร ?
21/01/2022

วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax

วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax

การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. 718 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 406 และ 410 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายค่าใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax) มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ นำรายจ่ายหักเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (รวมเป็น 2 เท่า) ตามแนบท้ายของประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 406 โดยแจ้งผ่านระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน 


ต้องแจ้งทุกปีที่ใช้สิทธิ ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ สำหรับรอบบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สิทธิ (เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 


วิธีบันทึกแบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน 

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > นิติบุคคล > บริการ > ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน  

หรือคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน 
2. หน้า Login ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล และกรอกวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
3. เลือกมาตรการทางภาษีที่ต้องการบันทึกแผนการลงทุน  
4. ในตัวอย่างเลือกมาตรการทางภาษี ปี 2564 พร้อมตัวอย่างการบันทึกของมาตรการทางภาษี ตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 718 
ควรบันทึกข้อมูลบ่อย ๆ และควรพิมพ์ข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
Comments are closed.

error: Content is protected !!