แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
09/12/2022
วิธีการบุ๊กมาร์คเพื่อเข้าสู่ leceipt.com
16/12/2022
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
09/12/2022
วิธีการบุ๊กมาร์คเพื่อเข้าสู่ leceipt.com
16/12/2022

ช้อปดีมีคืน 2566 โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ 

ช้อปดีมีคืน 2566 เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการกระตุ้นยอดขาย และเป็นโอกาสสำหรับบุคคลธรรมดาหรือลูกค้าในการลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท 

ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท  

รายละเอียดการลดหย่อนภาษี 

 • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 30,000 บาท (ใบกำกับภาษีกระดาษหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt) 
 • ลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท สำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Inovoice & e-Receipt) 
ที่มารูปภาพ: เว็ปไซต์กระทรวงการคลัง

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าหรือบริการจาก ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT เว้นแต่เป็นหนังสือแบบเล่ม E-Book หรือสินค้า OTOP

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน 

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ 
 • ค่ายาสูบ 
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว 
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 

หลักฐานในการใช้สิทธิหักลดหย่อยภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 

หลักฐานที่ใช้ คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 (ใบกำกับภาษีที่มีข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ) เว้นแต่สินค้าหรือบริการดังต่อไปนี้ ที่ซื้อมาจากผู้ประกอบการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องมีหลักฐานใบรับ ซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ พร้อมระบุชื่อ และนามสกุลของผู้มีเงินได้ 

หากต้องการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปปิ้งทุกครั้งอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ถ้าให้ดีขอเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มที่ สูงสุด 40,000 บาท 

ยื่นแบบเงินได้ผู้เสียภาษีและเอกสารลดหย่อนภาษี

 • ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2567

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านซอฟต์แวร์ Leceipt (e-Tax Invoice & e-Receipt)

โดยการกดปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน ที่ด้านบนขวาของบทความนี้ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 082-579-8555

https://www.leceipt.com

สมัครใช้งานและออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หากต้องการให้ลูกค้าของท่านได้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2566


ช้อปดีมีคืน-2566-กรมสรรพากร

ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” คือใคร ?

บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

เตินน้ำมันรถยนต์ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ได้ หากปั้มน้ำมันสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 ของค่าน้ำมันได้

การซื้อทีวี ตู้เย็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าในประเทศ ได้หรือไม่ ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าได้ และต้องได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียน

การซื้อทองรูปพรรณ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าได้ เฉพาะค่ากำเหน็จ (ตามมูลค่าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ต้องได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4

การซื้อทองคำแท่ง สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากทองคำแท่ง เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี อันเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิตามมาตรการได้

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากการให้บริการของสถานพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี อันเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิตามมาตรการได้

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการได้

ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้

ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ค่าซื้อประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ และประกันรถยนต์ ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิตามมาตรการนี้ได้

ค่าซ่อมรถ สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ได้ หากเป็นการซ่อมและจ่ายค่าซ่อมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าซื้อเนื้อวัว หมู ไก่ ปลา สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าซื้ออาหารในโรงแรม สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ ?

ได้ หากโรงแรมสามารถออกใบกำกับภาษีของค่าซื้ออาหารได้

กรณีชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ได้ใช้บริการหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากต้องชำระค่าบริการและใช้บริการในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

กรณีจ่ายค่าที่พักโรงแรม หรือจ่ายค่าบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ เนื่องจากการจ่ายค่าบริการนั้น ไม่รวมถึงการจ่ายค่าที่พักโรงแรม และค่าบริการนำเที่ยว

การซื้ออุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สามารถใช้ลดหย่อนมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้หรือไม่ ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าได้ และต้องได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียน

การซื้อของออนไลน์ เช่น Shopee Lazada หรือร้านค้าออนไลน์ สามารถใช้ลดหย่อนมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้หรือไม่ ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าได้ และต้องได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียน

การซื้อสินค้าและบริการโดยชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถใช้ลดหย่อนมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้หรือไม่ ?

การชำระค่าซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินสด พร้อมเพย์ บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียน และชำระในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566


หากบริษัทของท่านขายสินค้าหรือบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566

และต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้ลูกค้าสามารถลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 10,000 บาท

สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้

โดยการกดที่ลิงค์นี้ เริ่มต้นใช้งาน หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 082-579-8555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!