รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
วิธีลงทะเบียนรับ e-Tax Invoice & e-Receipt การประปาส่วนภูมิภาค
17/12/2021
ยกเว้นภาษีเงินได้! หักรายจ่ายได้ 2 เท่า! สำหรับค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 31 ธันวาคม 2565
07/01/2022
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
วิธีลงทะเบียนรับ e-Tax Invoice & e-Receipt การประปาส่วนภูมิภาค
17/12/2021
ยกเว้นภาษีเงินได้! หักรายจ่ายได้ 2 เท่า! สำหรับค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 31 ธันวาคม 2565
07/01/2022

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?

หลายท่านมีความสงสัยและความกังวลใจว่า ถ้าหากใช้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (e-Tax Invoice & e-Receipt) เต็มรูปแบบ 100% เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากมีปัญหาหรือลูกค้าไม่ยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเราพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ออกมาเป็นกระดาษแล้วจะสามารถใช้ได้ไหม? บทความนี้มีคำตอบครับ 


อ้างถึง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 15 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 


หน้า 5, ข้อ 13 

“ข้อ ๑๓ ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ตามมาตรา ๘๖ แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 


กรณีผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์จะรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จัดทาสิ่งพิมพ์ออกของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยให้ปรากฏข้อความว่า ”เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้ ทั้งนี้ ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ปรากฏข้อความดังกล่าวนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้” 


จากข้อความในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 15 ที่ทำสีเหลืองไว้ด้านบน 

หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์จะรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ และในกระดาษต้องมีข้อความว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” แล้วถือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนต้นฉบับได้ 


สรุปคือ สามารถพิมพ์เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นกระดาษได้ แต่ต้องมีข้อความ ”เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ในกระดาษด้วยครับ ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Comments are closed.

error: Content is protected !!