ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?
24/12/2021
รู้จักกับ ขมธอ. 3-2560
รู้จักกับมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560
07/01/2022
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะใช้ได้ไหม?
24/12/2021
รู้จักกับ ขมธอ. 3-2560
รู้จักกับมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560
07/01/2022

ยกเว้นภาษีเงินได้! หักรายจ่ายได้ 2 เท่า! สำหรับค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 31 ธันวาคม 2565


ค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถนำรายจ่ายค่าใช้บริการ หักเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (รวมเป็น 2 เท่า) 

ตามรายจ่ายที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 


มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนและใช้บริการในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 


พระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 718 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยประกาศว่าสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการพัฒนาการจัดทำ ส่งมอบ รับ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำส่งภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และเพื่อให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


สำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้สิทธิได้ตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 718 สรุปได้ดังนี้ 

  • รายจ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดทำ ส่งมอบ รับ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
  • รายจ่ายเพื่อการลงทุนในระบบนำส่งภาษี หรือการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการนำส่งภาษี แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
  • รายจ่ายค่าใช้บริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพื่อการจัดทำ ส่งมอบ รับ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีกรอกแบบฟอร์ม เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับค่าใช้จ่ายเงินลงทุนและค่าบริการ ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt

ดูรายละเอียดวิธีกรอกฟอร์ม ระบบกรมสรรพากร คลิกที่นี่


เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
Comments are closed.

error: Content is protected !!