เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Zoho
01/07/2022
ถ้าใช้โปรแกรม Leceipt แล้ว ดาวน์โหลด PDF และ XML มาเก็บไว้เองได้ไหม ? 
15/07/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Zoho
01/07/2022
ถ้าใช้โปรแกรม Leceipt แล้ว ดาวน์โหลด PDF และ XML มาเก็บไว้เองได้ไหม ? 
15/07/2022

โปรแกรม Leceipt รองรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของ TDID และ INET


ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร กำหนดกระบวนการในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ซึ่งการลงลายเซ็นดิจิทัลต้องใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ซึ่งถ้าไม่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลได้

กรมสรรพากรประเทศไทย ประกาศว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ที่จะใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้ National Root Certification Authority of Thailand (NRCA) ที่ยังอยู่ในอายุการใช้งานในขณะสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และในขณะส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร

ผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้ National Root Certification Authority of Thailand (NRCA) ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) ณ ปัจจุบันที่เขียนบทความนี้ มี 2 บริษัท คือ

  1. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (Thai Digital ID CA)
  2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET CA)

ซึ่งถ้ามีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) อย่างเดียว ยังไม่เพียงพอในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt อีกทั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บด้วย

โปรแกรม Leceipt ช่วยให้ทุกบริษัท องค์กร หน่วยงาน สามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรองรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากทุกผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (Thai Digital ID CA) หรือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET CA) พร้อมกับบริการจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) และสามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านโปรแกรมได้แบบพร้อมใช้งาน และเอกสารที่สร้างเป็นไปตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจใช้งานโปรแกรม Leceipt เพื่อสร้างใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทดลองใช้งานได้ที่ https://my.leceipt.com/signup

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 8 กรกฏาคมพ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!