เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน


บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด (บริษัท) ขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการของบริษัท บริษัทขอแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ Leceipt ดังนี้

 1. บริษัทจะดูแลระบบการทำงานและระบบเครือข่ายของบริษัทให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมออย่างไรก็ตาม อาจมีข้อบกพร่องในการใช้งานในบางครั้งและอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด
 2. ท่านสามารถใช้บริการระบบ Leceipt ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น
 3. ท่านยินดีใช้บริการระบบ Leceipt ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยจะไม่เข้ามาใช้บริการเพื่อดำเนินการอื่นใดอันมิชอบ หรือขัดต่อกฏหมาย ขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมอันดีใด ทุกรูปแบบ เช่น ละเมิดกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด แทรกแซงบริการหรือเข้าถึงข้อมูลนอกเหนือจากที่บริษัทแจ้งไว้ ส่งอีเมลขยะหรือข้อความอื่นในรูปแบบใด ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
 4. ท่านยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด หรือสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัท หรือสิทธิตามกฏหมายอื่นของบุคคลใด และจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม หรือต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม
 5. การใช้บริการของท่านไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในบริการที่ท่านเข้าถึง ท่านไม่สามารถนำรูปแบบการให้บริการไปเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิก่อน
 6. กรุณาปกปิดชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ User ID) และรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสในการใช้ระบบผ่าน API (Subscription Key) ของท่านให้เป็นความลับ ไม่ให้ผู้อื่นใช้งานภายใต้ชื่อของท่านได้ หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง ในการใช้บริการ หรือ ความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ผ่านบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านจำต้องรับผิดชอบในกิจกรรมใด ที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านบัญชีสมาชิกของท่านนั้น
 7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทยกเลิก อันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของบริษัท
 8. บริษัทอาจหยุดหรือระงับการให้บริการ หรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน หากพบว่ามีการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายนี้ หรือข้อกำหนดใด หรือตามกฏหมาย ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรมอันดี โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและจะไม่มีการคืนค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนดำเนินการทางกฏหมายใด
 9. ท่านจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้บริษัทเสียหาย จากเหตุใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของ บริษัท
 10. เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฟรีเวชั่น​ จำกัด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งอนุญาตให้บริษัทนำมาใช้ได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอื่นใดของบริษัทซึ่งเป็นกรรมสิทธิและสิทธิโดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัท ห้ามมิให้ ผู้ใด นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนเป็นเด็ดขาด
 11. หากบริษัทพบข้อผิดพลาดในรายละเอียด คำอธิบาย ราคาหรือการชำระค่าสินค้าใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและหาทางแก้ไขร่วมกันโดยเร็วที่สุด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใช้งาน ที่ท่านให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายได้
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
 14. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อได้ที่

  ฝ่ายบริการลูกค้า
  บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด
  เลขที่ 682 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1
  ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  โทร. 082-579-8555
  อีเมล support@leceipt.com

 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยการเผยแพร่ให้ทราบทาง เว็บไซต์ www.leceipt.com ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อท่าน
 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด (บริษัท) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์​ www.leceipt.com ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่บอกถึงตัวตน รวมถึงรายละเอียดเฉพาะตัวอื่น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) นามสกุล (Last Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพศ (Gender) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preference/Favorite) ความสนใจ (Interest) ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บไซต์ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) เว็บไซต์ที่เข้าถึงก่อนหน้า (Referring Website Address) เป็นต้น
 2. บริษัทมิได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต (Credit Card Information) หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน โดยบริษัทได้ใช้บริการรับชำระเงินทางช่องทาง การชำระเงิน (Payment Gateway) ของ Omise Co.,Ltd. ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.omise.co/privacy
 3. บริษัทได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน และในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการต่อท่านต่อไป
 4. บริษัทขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถรับรองการดำเนินการและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ในการดำเนินการของเว็บไซต์ อื่นดังกล่าวได้
 5. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น
 6. บริษัทขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับ บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
 7. ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการใดที่จำต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมในกิจกรรมหรือพัฒนาบริการ ช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) เป็นต้น บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานนั้นเก็บรักษา ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะกำหนดไม่ให้หน่วยงานนั้นนำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
 8. ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากบริษัทก็ได้ โดยสามารถกรอกความ จำนงในช่องที่จัดไว้ให้ในส่วนของข้อมูลสมาชิก
 9. บริษัทได้กำหนดระเบียบภายในองค์กร เพื่อจำกัดสิทธิการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ บริษัทได้เพิ่มความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น มากขึ้นด้วยการเข้ารหัสลับสำหรับข้อมูลดังกล่าว เช่น การใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น หรือการทำงานผ่านหน่วยงานกลางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับเทียบเท่ากัน
 10. บริษัทได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยใช้วิธีการ ต่าง ๆ หลายวิธี เช่น
  การเก็บข้อมูลสถิติจาก Google Analytic
  - บริษัทใช้บริการ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google, Inc. ("Google") โดย Google Analytics จะใช้ "คุกกี้​(Cookies)" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.leceipt.com เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะลงบันทึก IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ www.leceipt.com ของท่าน (รวมทั้ง IP ADDRESS ของท่าน) จะส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  - Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ www.leceipt.com ของท่าน แล้วรวบรวมเป็นรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ให้บริษัท
  - Google จะไม่หาความเกี่ยวข้องจาก IP ADDRESS ของท่านกับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่
 11. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อได้ที่

  ฝ่ายบริการลูกค้า
  บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด
  เลขที่ 682 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1
  ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  โทร. 082-579-8555
  อีเมล support@leceipt.com

 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยการเผยแพร่ให้ทราบทาง เว็บไซต์ www.leceipt.com ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อท่าน
 

นโยบายรับประกันความพอใจ และคืนเงินภายใน 30 วัน


นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกราย โดยจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ให้กับลูกค้าทันทีที่ได้รับการร้องขอ ในทุกกรณี ยกเว้น ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าข้อความ SMS ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

 

นโยบายการยกเลิก


ค่าสมัครใช้งาน รายเดือน/รายปี

หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้งานและมีความประสงค์จะขอคืนเงิน หากยังไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน อนึ่ง หากเกินระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน บริษัทจะไม่คืนเงิน

หลังจากท่านได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลทุกอย่างในบัญชีของท่าน รวมถึงเอกสารทุกอย่างที่ได้สร้างขึ้นในระบบ Leceipt


ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้งาน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทำการติดตั้งลงไปในระบบแล้ว จะไม่สามารถนำออก หรือคัดลอกออกไป ทำได้อย่างเดียวคือลบทิ้ง เนื่องจากเป็นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกผู้อื่นคัดลอกออกไปได้

ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว แต่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่หมดอายุ บริษัทจะไม่คืนเงิน เนื่องจากค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้นำไปชำระให้กับบริษัทที่มีหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว

หลังจากท่านได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีของท่าน