ยกเว้นภาษีเงินได้! หักรายจ่ายได้ 2 เท่า! สำหรับค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 31 ธันวาคม 2565
07/01/2022
วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax
วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax
14/01/2022
ยกเว้นภาษีเงินได้! หักรายจ่ายได้ 2 เท่า! สำหรับค่าใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 31 ธันวาคม 2565
07/01/2022
วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax
วิธีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax
14/01/2022

รู้จักกับมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560

รู้จักกับ ขมธอ. 3-2560

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทผู้ให้บริการจะทำระบบรองรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสร้างรูปแบบเอกสารออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับผู้ใช้งานที่จะส่งให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของผู้ใช้งาน  โดยรูปแบบไฟล์ที่ทำงานการจัดส่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF/A-3 ซึ่งถูกลงลายเซ็นดิจิทัล และแบบที่สองคือ ส่วนที่สำหรับ ผู้ใช้งานที่ส่งไฟล์เอกสารให้กับกรมสรรพากรในรูปแบบไฟล์ XML ซึ่งถูกลงลายเซ็นดิจิทัล  


ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึง “ส่วนที่สำหรับ ผู้ใช้งานที่ส่งไฟล์เอกสารให้กับกรมสรรพากรในรูปแบบไฟล์ XML ซึ่งถูกลงลายเซ็นดิจิทัล” ซึ่งจะมีมาตรฐานการสร้างไฟล์ XML เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือ “ขมธอ. 3-2560”  


ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560)  

เป็นมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล XML สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 


โดย Leceipt ซึ่งเป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำไฟล์เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ในรูปแบบไฟล์ XML สำหรับส่งให้กรมสรรพากรได้ตามมาตรฐาน ขมธอ. 3-2560  


โดยเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ของระบบ Leceipt ที่ใช้ในการซื้อขายและบริการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

  • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี 
  • ใบเสร็จรับเงิน /  ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 
  • ใบเสร็จรับเงิน 
  • ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี 
  • ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
  • ใบกำกับภาษี 
  •  ใบเพิ่มหนี้ 
  •  ใบลดหนี้ 

สรุป มาตฐาน ขมธอ. 3-2560 เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารในรูปแบบไฟล์ XML ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งใช้ในการนำส่งให้กับกรมสรรพากร ซึ่งระบบ Leceipt ก็ได้พัฒนาระบบการออกเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้   ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
Comments are closed.

error: Content is protected !!