คำอธิบาย Excel Templete สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
1. ส่วนของการใส่ข้อมูลของแต่ละคอลัมน์

คำอธิบายแต่ละคอลัมน์ดังต่อไป

order: ลำดับของเอกสาร

documentType: ประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง ให้ระบุดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล

number : เลขที่เอกสาร

dateBE : วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสาร

IncludeVat: ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากรวมแล้วให้ระบุเป็น true

Promptpay: (เฉพาะ ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล) จ่ายผ่านพร้อมเพย์ หากใช่ให้ระบุเป็น true

รายการสินค้า

calculationMethod: (เฉพาะ ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้) ระบุเป็น 1 = ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ หรือ 2 = ราคาจริง

ให้ระบุรายการสินค้าเป็นแนวตั้ง โดยใช้ order เป็นการบอกว่ารายการสินค้านั้นอยู่ในเอกสารไหน เช่น

itemsNumber : ลำดับรายการสินค้าหรือบริการ

itemsDescription : รายละเอียดสินค้าหรือบริการ

itemsQuantity : จำนวนสินค้า

itemsUnitName : ข้อมูลหน่วยสินค้า

ประกอบด้วย

หน่วย (ภาษาไทย) หน่วย (ภาษาอังกฤษ)
ชิ้น/อัน EA
กล่อง BX
แพ็ค PACK
หน่วย AU
ถุง BAG
ปิ๊ป BKT
ขวด BT
กระป๋อง CAN
เซลล์ CELL
วัน DAY
ถัง DR
โหล DZ
แกลลอน GLL
งาน JOB
ชิ้น PCS
ชุด SET
เมตร M
หลา YARD
ซม. CM
นิ้ว INCH
กรัม GRAM
กก. KG
ปอนด์ POUND
ลิตร LITRE
เส้น LINE
คัน CAR
เที่ยว TRIP
แผ่น SHEET
ม้วน ROLL

สามารถพิมพ์หน่วยเป็นชื่อหน่วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เลย

เช่น หากรายการสินค้ามีหน่วยเป็น กล่อง ให้ระบุเป็น กล่อง (พิมพ์ภาษาไทย) หรือพิมพ์ BX (สำหรับภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลดังรูปด่านล่าง

itemsPrice : ราคาสินค้าหรือบริการต่อหน่วย

itemsDiscount : ส่วนลดสินค้าหรือบริการต่อหน่วย

itemsPercentVat : เปอร์เซ็นต์ภาษีของรายการ ประกอบด้วย

 • หากเป็นรายการยกเว้นภาษี ระบุเป็น 1
 • หากเป็นรายการภาษี 0% ระบุเป็น 0
 • หากเป็นรายการภาษี 7% ระบุเป็น 7

discount : (เว้นว่างได้) ส่วนลดรวม (คนละส่วนกับ items_discount)

language: ภาษา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ระบุเป็น en หากเป็นภาษาไทยให้ระบุเป็น th

ดังรูปด่านล่าง

ส่วนของผู้ซื้อ

หมายเหตุ : หาก documentType ระบุเป็น RECEIPT-TAXINVOICE-ABB (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ไม่จำเป็นต้องระบุในส่วนของผู้ซื้อ

customerName : ชื่อผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ

customerAddressLineOne : ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ บรรทัดที่ 1

customerAddressLineTwo : (เว้นว่างได้) ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ บรรทัดที่ 2

customerPostcode : รหัสไปรษณีย์

customerCountryName : (เว้นว่างได้) ชื่อประเทศ เช่น ไทย (default) คลิกดูรายละเอียดชื่อประเทศ

ดังรูป

customerTaxNumberType : รหัสประเภทผู้เสียภาษี ประกอบด้วย

ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
TXID เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
NIDN เลขประจำตัวประชาชน
CCPT เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
OTHR ไม่ต้องการระบุ

customerTaxId : เลขผู้เสียภาษี ถ้า

 • customerTaxNumberType ระบุเป็น TXID => ระบุเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
 • customerTaxNumberType ระบุเป็น NIDN => ระบุเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • customerTaxNumberType ระบุเป็น CCPT => ระบุเป็นเลขหนังสือเดินทาง (Passport)
 • customerTaxNumberType ระบุเป็น OTHR => N/A

customerBranchNumber: รหัสสาขา สำนักงานใหญ่เป็น 00000

ดังรูป

customerPhone : เบอร์โทรศัพท์

customerEmail : อีเมล

ดังรูป

note : (เว้นว่างได้) หมายเหตุ ที่ต้องการแสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

receivedBy : (เว้นว่างได้) ชื่อผู้รับเงิน

createdBy : (เว้นว่างได้) ชื่อผู้จัดทำ

reIssue : ถ้าออกใบกำกับภาษีใหม่ทดแทนใบกำกับภาษีเดิมที่ถูกยกเลิก ระบุเป็น true

ดังรูป

ส่วนของเอกสารอ้างถึง

หมายเหตุ : ถ้าระบุ reIssue เป็น false ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในส่วนนี้ ยกเว้นเอกสารของ ใบเพิ่มหนี้กับใบลดหนี้ ที่ต้องระบุในส่วนนี้

referTypeCode : รหัสประเภทเอกสารอ้างถึง (ใส่เฉพาะเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เท่านั้น)

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
T02 ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
T03 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
T04 ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
388 ใบกำกับภาษี

referNumber : เลขที่เอกสารอ้างถึง

referDateBE : วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสารอ้างถึง

referAmountTotal : มูลค่าสินค้าหรือบริการตามเอกสารเดิม (ใส่เฉพาะเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เท่านั้น)

ดังรูป

referReasonCode : รหัสสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้

สำหรับเอกสาร RECEIPT-TAXINVOICE, INVOICE-TAXINVOICE, DELIVERYORDER-TAXINVOICE, TAXINVOICE, RECEIPT-TAXINVOICE-ABB

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
TIVC01 ชื่อผิด
TIVC02 ที่อยู่ผิด
TIVC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น

สำหรับเอกสาร RECEIPT

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
RCTC01 ชื่อผิด
RCTC02 ที่อยู่ผิด
RCTC03 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน
RCTC04 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ บางส่วน
RCTC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น

สำหรับเอกสาร DEBIT-NOTE

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
DBNG01 มีการเพิ่มราคาสินค้า
DBNG02 คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
DBNG99 (หากระบุ ต้องระบุ referSpecificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีราคาสินค้า)
DBNS01 มีการเพิ่มราคาค่าบริการ
DBNS02 คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
DBNS99 (หากระบุ ต้องระบุ referSpecificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีบริการ)

สำหรับเอกสาร CREDIT-NOTE

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
CDNG01 ลดราคาสินค้าที่ขาย
CDNG02 สินค้าชำรุดเสียหาย
CDNG03 สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
CDNG04 คำนวณราคาผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
CDNG05 รับคืนสินค้า
CDNG99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีขายสินค้า)
CDNS01 ลดราคาค่าบริการ
CDNS02 ค่าบริการขาดจำนวน
CDNS03 คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
CDNS04 บอกเลิกสัญญาบริการ
CDNS99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีบริการ)

ดังรูป

referSpecificReason : หากสาเหตุเป็นอื่นๆ ต้องระบุเหตุผล

หาก referSpecificReason ระบุเป็น RCTC03 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท

หาก referSpecificReason ระบุเป็น RCTC04 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท

ดังรูป

calculationMethod

การคำนวณใบเพิ่มหนี้กับใบลดหนี้ แบ่งเป็นสองแบบ

แบบที่ 1 (ใบเพิ่มหนี้)

แบบที่ 1 (ใบลดหนี้)

แบบที่ 2 (ใบเพิ่มหนี้)

แบบที่ 2 (ใบลดหนี้)2. ตัวอย่างการอธิบายคอลัมน์ต่าง ๆ ของ Excel เทียบกับเอกสารจริง

ชื่อคอลัมน์ในเอกสาร Excel จะแสดงด้านล่างอ้างอิงจากหมายเลขดังรูป

 1. documentType
 2. number
 3. dateBE
 4. itemsNumber
 5. itemsDescription
 6. itemsQuantity
 7. itemsUnitCode
 8. itemsPrice
 9. itemsDiscount
 10. discount
 11. customerName
 12. customerAddressLineOne + customerAddressLineTwo
 13. customerPostcode
 14. customerBranchNumber
 15. customerTaxId
 16. customerPhone
 17. customerEmail
 18. note
 19. createdBy, receivedBy
 20. referNumber
 21. referDateBE
 22. referReasonCode