วิธีการเพิ่มรายชื่อลูกค้าจากไฟล์ Excel

สำหรับการเพิ่มรายชื่อลูกค้าหรือผู้ติดต่อจากไฟล์ Excel สำหรับออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นเหมาะสำหรับกรณีต้องการกรอกข้อมูลลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่มีปริมาณมาก ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของซอฟต์แวร์ Leceipt
1. เข้ามาสู่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วไปที่ปุ่ม “ผู้ติดต่อ”

หลังจากที่เข้าที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ Leceipt แล้ว

สังเกตเมนูด้านซ้ายมือ แล้วคลิกที่ “ผู้ติดต่อ”

แล้วเข้ามาสู่หน้า “ผู้ติดต่อ”2. ดาวน์โหลด Excel Template

แล้วคลิกที่ปุ่ม “อัปโหลด”

แล้วจะเข้าสู่หน้าสำหรับอัปโหลด โดยทำการดาวน์โหลดไฟล์ Excel Template สำหรับป้อนข้อมูลผู้ติดต่อ

แล้วจะได้ไฟล์ Excel Template ที่ดาวน์โหลดได้มา

หลังจากเปิดไฟล์ Excel Template มาแล้ว ก็จะแสดงข้อมูลดังรูป

จากนั้นทำการลบข้อมูลเพื่อที่จะทำการป้อนข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม3. กรอกข้อมูลลงบน Excel

จากนั้นทำการใส่ข้อมูลโดยเริ่มจาก “taxId” “taxNumberType” และ “branchNumber”

taxId : ใส่ข้อมูลเลขผู้เสียภาษี (เลือกประเภทข้อมูลเป็นแบบ “ข้อความ” หรือ “ทั่วไป”)

taxNumberType : ชนิดของผู้เสียภาษี ถ้า

  • taxNumberType ระบุเป็น TXID => ระบุเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
  • taxNumberType ระบุเป็น NIDN => ระบุเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา)
  • taxNumberType ระบุเป็น CCPT => ระบุเป็นเลขหนังสือเดินทาง (Passport)
  • taxNumberType ระบุเป็น OTHR => N/A

จากรูปด้านล่าง taxNumberType ใส่เป็น TXID ซึ่งหมายถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

branchNumber : หมายเลขสาขา หากเป็นสำนักงานใหญ่ให้ใส่เลข “0”

language : ภาษา เช่นดังรูป ถ้าเป็นภาษาไทยคือ th

name : ชื่อลูกค้า เช่น ชื่อบริษัท ชื่อบุคคล

addressLineOne : ใส่ที่อยู่ ยกเว้นชื่อประเทศกับรหัสไปรษณีย์

addressLineTwo : ใส่ที่อยู่เพิ่มเติม ยกเว้นชื่อประเทศกับรหัสไปรษณีย์ หากไม่มีเว้นว่างไว้

countryName : ชื่อประเทศ

postcode : รหัสไปรษณีย์

email : ป้อนอีเมล

phone : เบอร์โทร

website : ใส่เว็บไซต์ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

fax : เบอร์แฟกซ์ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

note : หมายเหตุ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

contactName : ชื่อผู้ติดต่อ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

contactEmail : อีเมลผู้ติดต่อ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

contactPhone : เบอร์โทรผู้ติดต่อ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

contactDepartment : แผนกผู้ติดต่อ เช่น แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ เป็นต้น (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)

contactPosition : ตำแหน่งของผู้ติดต่อ เช่น ผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานจัดซื้อ (ถ้าไม่มีเว้นว่าง)4. อัปโหลดข้อมูลลูกค้าหรือผู้ติดต่อ

ป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์แล้วทำการอัปโหลดไฟล์ Excel Template

ระบบจะเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

คลิกที่ปุ่มวงกลมหน้า “ชื่อ” แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายชื่อ”

แล้วจะมีชื่อลูกค้า (ผู้ติดต่อ) ที่ได้เพิ่มขึ้นมา