คำอธิบาย excel templete สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax

ชื่อคอลัมน์ในเอกสาร Excel จะแสดงด้านล่างอ้างอิงจากหมายเลขดังรูป

 1. documentType
 2. number
 3. dateBE
 4. items_number
 5. items_description
 6. items_quantity
 7. items_unitCode
 8. items_price
 9. items_discount
 10. discount
 11. customer_name
 12. customer_addressLineOne + customer_addressLineTwo
 13. customer_postcode
 14. customer_branchText
 15. customer_taxId
 16. customer_phone
 17. customer_email
 18. note
 19. createdBy, receivedBy
 20. refer_number
 21. refer_dateBE
 22. refer_reasonCode

documentType: ประเภทเอกสาร e-Tax ที่ต้องการสร้าง ประกอบด้วย

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • ใบเสนอราคา
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบวางบิล

number : เลขที่เอกสาร

dateBE : วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสาร

IncludeVat: ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากรวมแล้วให้ระบุเป็น true

Promptpay: (เฉพาะ ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล) จ่ายผ่านพร้อมเพย์ หากใช่ให้ระบุเป็น true

calculation_method: (เฉพาะ ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้) ระบุเป็น 1 หรือ 2 (คำอธิบายด้านล่าง)

รายการสินค้า

ให้ระบุรายการสินค้าเป็นแนวตั้ง โดยใช้ order เป็นการบอกว่ารายการสินค้านั้นอยู่ในเอกสารไหน เช่น

กรอบสีแดง กรอบสีเขียว และกับสีฟ้าเป็นเอกสารแยกกัน โดย

เอกสารที่ 1 (กรอบสีแดง) มี 2 รายการสินค้า

เอกสารที่ 2 (กรอบสีเขียว) มี 4 รายการสินค้า

เอกสารที่ 3 (กรอบสีฟ้า) มี 2 รายการสินค้า

items_number : ลำดับรายการสินค้าหรือบริการ

items_description : รายละเอียดสินค้าหรือบริการ

items_quantity : จำนวนสินค้า

items_unitCode : (เว้นว่างได้) รหัสหน่วยสินค้า (อ้างอิงจากรหัส UNECE Recommendation No. 20 Codes for Units of Measure Used in International Trade)

ประกอบด้วย

กรอบสีแดง คือ code ที่ต้องระบุใน excel กรอบสีเหลืองคือ หน่วยในภาษาไทย กรอบสีฟ้าคือ หน่วยในภาษาอังกฤษ

เช่น หากรายการสินค้ามีหน่วยเป็น กล่อง ให้ระบุเป็น BX

items_price : ราคาสินค้าหรือบริการต่อหน่วย

items_discount : ส่วนลดสินค้าหรือบริการต่อหน่วย

items_percentVat : เปอร์เซ็นต์ภาษีของรายการ ประกอบด้วย

 • หากเป็นรายการยกเว้นภาษี ระบุเป็น 1
 • หากเป็นรายการภาษี 0% ระบุเป็น 0
 • หากเป็นรายการภาษี 7% ระบุเป็น 7

discount : (เว้นว่างได้) ส่วนลดรวม (คนละส่วนกับ items_discount)

language: ภาษา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ระบุเป็น en หากเป็นภาษาไทยให้ระบุเป็น th

ส่วนของผู้ซื้อ

หมายเหตุ : หาก documentType ระบุเป็น RECEIPT-TAXINVOICE-ABB (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ไม่จำเป็นต้องระบุในส่วนของผู้ซื้อ

customer_name : ชื่อผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ

customer_addressLineOne : ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ บรรทัดที่ 1

customer_addressLineTwo : (เว้นว่างได้) ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ซื้อ บรรทัดที่ 2

customer_postcode : รหัสไปรษณีย์

customer_branchNumber : รหัสสาขา สำนักงานใหญ่เป็น 00000

customer_branchText : ชื่อสำนักงานใหญ่ เช่น สำนักงานใหญ่ Head Office

customer_taxNumberType : รหัสประเภทผู้เสียภาษี ประกอบด้วย

ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
TXID เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
NIDN เลขประจำตัวประชาชน
CCPT เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
OTHR ไม่ต้องการระบุ

ดังรูป

customer_taxId : เลขผู้เสียภาษี ถ้า

 • customer_taxNumberType ระบุเป็น TXID => ระบุเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
 • customer_taxNumberType ระบุเป็น NIDN => ระบุเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • customer_taxNumberType ระบุเป็น CCPT => ระบุเป็นเลขหนังสือเดินทาง (Passport)
 • customer_taxNumberType ระบุเป็น OTHR => N/A

ดังรูป

customer_phone : เบอร์โทรศัพท์

customer_email : อีเมล

ดังรูป

note : (เว้นว่างได้) หมายเหตุ ที่ต้องการแสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

receivedBy : (เว้นว่างได้) ชื่อผู้รับเงิน

createdBy : (เว้นว่างได้) ชื่อผู้จัดทำ

reIssue : ถ้าออกใบกำกับภาษีใหม่ทดแทนใบกำกับภาษีเดิมที่ถูกยกเลิก ระบุเป็น true

 ส่วนของเอกสารอ้างถึง

หมายเหตุ : ถ้าระบุ reIssue เป็น false ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในส่วนนี้ ยกเว้นเอกสารของ ใบเพิ่มหนี้กับใบลดหนี้ ที่ต้องระบุในส่วนนี้

refer_typeCode : รหัสประเภทเอกสารอ้างถึง (ใส่เฉพาะเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เท่านั้น)

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
T02 ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
T03 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
CCPT เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
T04 ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
T05 ใบกำกับภาษี

refer_number : เลขที่เอกสารอ้างถึง

refer_dateBE : วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสารอ้างถึง

refer_reasonCode : รหัสสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้

สำหรับเอกสาร RECEIPT-TAXINVOICE, INVOICE-TAXINVOICE, DELIVERYORDER-TAXINVOICE, TAXINVOICE, RECEIPT-TAXINVOICE-ABB

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
TIVC01 ชื่อผิด
TIVC02 ที่อยู่ผิด
TIVC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น

สำหรับเอกสาร RECEIPT

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
RCTC01 ชื่อผิด
RCTC02 ที่อยู่ผิด
RCTC03 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน
RCTC04 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ บางส่วน
RCTC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น

สำหรับเอกสาร DEBIT-NOTE

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
RCTC01 ชื่อผิด
DBNG01 มีการเพิ่มราคาสินค้า
DBNG02 คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
DBNG99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) DBNG99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย)
DBNS01 มีการเพิ่มราคาค่าบริการ
DBNS02 คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
DBNS99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีบริการ)

สำหรับเอกสาร CREDIT-NOTE

สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ หมายถึง
CDNG01 ลดราคาสินค้าที่ขาย
CDNG02 สินค้าชำรุดเสียหาย
CDNG03 สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
CDNG04 คำนวณราคาผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
CDNG05 รับคืนสินค้า
CDNG99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีขายสินค้า)
CDNS01 ลดราคาค่าบริการ
CDNS02 ค่าบริการขาดจำนวน
CDNS03 คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
CDNS04 บอกเลิกสัญญาบริการ
CDNS99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) เหตุอื่น (กรณีบริการ)

ดังรูป

refer_specificReason : หากสาเหตุเป็นอื่นๆ ต้องระบุเหตุผล

หาก refer_reasonCode ระบุเป็น RCTC03 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท

หาก refer_reasonCode ระบุเป็น RCTC04 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท

ดังรูป

refer_amountTotal : มูลค่าสินค้าหรือบริการตามเอกสารเดิม (ใส่เฉพาะเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เท่านั้น)

ดังรูป

calculation_method

การคำนวณใบเพิ่มหนี้กับใบลดหนี้ แบ่งเป็นสองแบบ

แบบที่ 1 (ใบเพิ่มหนี้)

แบบที่ 1 (ใบลดหนี้)

แบบที่ 2 (ใบเพิ่มหนี้)

แบบที่ 2 (ใบลดหนี้)