วิธีใช้ Postman สร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่าน Leceipt API 

หากท่านต้องการที่จะสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการใช้ endpoint ของ ระบบ Leceipt แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย

ท่านสามารถ import collection ได้ด้วย Link ด้านล่าง 

https://www.getpostman.com/collections/e42fe4deea6b7517f7ab

การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จะมีตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. สร้าง API Key

API key นี้จะใช้ในการเชื่อมต่อ API กับระบบ Leceipt โดยวิธีการสร้างจะอยู่ใน link ด้านล่าง

วิธีสร้าง API Key: https://www.leceipt.com/docs/etax/api-key2. ระบุข้อมูล

ระบุข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะสร้างเอกสารต่างๆบน Leceipt ท่านสามารถดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ Github

customer (ผู้ซื้อ)

แบบมีโครงสร้าง 

Parameters Require Type Meaning
name yes string ชื่อผู้ขาย
buildingNumber yes string บ้านเลขที่
address yes string ที่อยู่
streetPrefix no string คำนำหน้าชื่อถนน เช่น ถ. ถนน
streetName no string ชื่อถนน
subDistrictPrefix no string คำนำหน้าชื่อตำบล เช่น ตำบล ต. แขวง
subDistrictCode yes string รหัสตำบล
districtPrefix no string คำนำหน้าชื่ออำเภอ เช่น อำเภอ อ. เขต
districtCode yes string รหัสอำเภอ
provincePrefix no string คำนำหน้าชื่อจังหวัด เช่น จังหวัด
provinceCode yes string รหัสจังหวัด
postcode yes string รหัสไปรษณีย์
branchNumber yes string เลขที่สาขา
taxNumberType yes string ประเภทผู้เสียภาษี
taxId yes string เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
phone no string เบอร์โทรศัพท์
email no string อีเมล
unstructure yes boolean ระบุเป็น false หากเป็นที่อยู่แบบมีโครงสร้าง

ตัวอย่าง

{ 
    "customer": { 
        "name": "บริษัท ลูกค้าทดสอบ จำกัด", 
        "buildingNumber": "99",
        "address": "หมู่ที่ 99",
        "streetName": "สาทร 99",
        "branchNumber": "00000",
        "subDistrictCode": "100402",
        "districtCode": "1004",
        "provinceCode": "10",
        "postcode": "10500",
        "taxNumberType": "TXID",
        "taxId": "1234567890123", 
        "phone": "0812345678", 
        "email": "test@test.com",
        "unstructure": false
    } 
} 

แบบไม่มีโครงสร้าง 

Parameters Require Type Meaning
name yes string ชื่อผู้ขาย
addressLineOne yes string ที่อยู่
addressLineTwo no string ที่อยู่บรรทัดที่ 2
postcode yes string รหัสไปรษณีย์
countryName no string ประเทศ
branchNumber yes string เลขที่สาขา
taxNumberType yes string ประเภทผู้เสียภาษี
taxId yes string เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
phone no string เบอร์โทรศัพท์
email no string อีเมล
unstructure no string ระบุเป็น true หากเป็นที่อยู่แบบไม่มีโครงสร้าง

ตัวอย่าง 

{ 
    "customer": { 
        "name": "บริษัท ลูกค้าทดสอบ จำกัด", 
        "addressLineOne": "999 หมู่ 999 ถ.สาทร 99",
        "addressLineTwo": "แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร",
        "countryName": "ไทย", 
        "postcode": "10500", 
        "branchNumber": "00000", 
        "taxNumberType": "TXID", 
        "taxId": "1234567890123", 
        "phone": "0812345678", 
        "email": "test@test.com", 
        "unstructure": true 
    } 
}

items (รายการสินค้า)

parameter นี้เป็น array หากในเอกสารมีหลายรายการสินค้าหรือบริการ ให้เพิ่ม object ลงใน array นี้เพิ่มเอง

Parameters Require Type Meaning
number yes number ลำดับรายการสินค้าหรือบริการ
description yes string รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
quantity yes number จำนวนสินค้า
unitName no string หน่วยสินค้า
price yes number ราคาสินค้าหรือบริการ
discount no number ส่วนลดสินค้าหรือบริการ
percentVat yes number เปอร์เซ็นภาษีของรายการ ประกอบด้วย หากเป็นรายการยกเว้นภาษี ระบุเป็น -1 หากเป็นรายการภาษี 0% ระบุเป็น 0 หากเป็นรายการภาษี 7% ระบุเป็น 7

ตัวอย่าง

{ 
    "items": [ 
        { 
            "number": 1, 
            "description": "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม", 
            "quantity": 1, 
            "unitName": "ชิ้น/อัน", 
            "price": 1500, 
            "discount": 0, 
            "percentVat": 0 
        }, 
        { 
            "number": 2, 
            "description": "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม", 
            "quantity": 1, 
            "unitName": "", 
            "price": 1000, 
            "discount": 0, 
            "percentVat": 7 
        } 
    ] 
} 

refer

refer ในที่นี้หมายถึงเอกสารอ้างอิง หากไม่มีการออกเอกสารแทนใบเดิม ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้

Parameters Require Type Meaning
number yes string เลขที่เอกสารอ้างถึง
dateBE yes string วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกเอกสารอ้างถึง
reasonCode yes string รหัสสาเหตุการออก
specificReason yes (ถ้า reasonCode เป็น TIVC99) string สาเหตุอื่น ๆ

ตัวอย่าง

{ 
    "refer": { 
        "number": "TIV20210300000",
        "dateBE": "18/03/2564", 
        "reasonCode": "TIVC01" 
    } 
} 

data

Parameters Require Type Meaning
number yes string เลขที่ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
reference no string เลขที่อ้างอิง
dateBE yes string วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
dueDateBE no string วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ครบกำหนดใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
includeVat no boolean ราคาสินค้าหรือบริการรวม Vat แล้ว includeVat=true, ราคาสินค้าหรือบริการยังไม่รวม Vat includeVat=false (default)
customer yes object รายละเอียดผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
items yes array รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
language no string ภาษา (ประกอบด้วย th (ภาษาไทย) (default) กับ en (ภาษาอังกฤษ)
discount no number ส่วนลดรวม
note no string หมายเหตุ ที่ต้องการแสดงในใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
createdBy no string ชื่อผู้จัดทำ
reIssue no boolean หากออกเอกสารแทนใบเดิม ให้ระบุเป็น true หากไม่ ให้ระบุเป็น false (default)
refer yes (ถ้า reIssue เป็น true) object เอกสารอ้างถึง

ตัวอย่าง

{ 
    "number": "TIV20210300001", 
    "dateBE": "23/03/2564", 
    "includeVat": false, 
    "items": [ 
        { 
            "number": 1, 
            "description": "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม", 
            "quantity": 1, 
            "unitName": "ชิ้น/อัน", 
            "price": 1500, 
            "discount": 0, 
            "percentVat": 0 
        }, 
        { 
            "number": 2, 
            "description": "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม", 
            "quantity": 1, 
            "unitName": "", 
            "price": 1000, 
            "discount": 0, 
            "percentVat": 7 
        } 
    ], 
    "discount": 0, 
    "language": "th", 
    "customer": { 
        "name": "บริษัท ลูกค้าทดสอบ จำกัด", 
        "buildingNumber": "99", 
        "address": "หมู่ที่ 99", 
        "streetName": "สาทร 99", 
        "branchNumber": "00000", 
        "subDistrictCode": "100402", 
        "districtCode": "1004", 
        "provinceCode": "10", 
        "postcode": "10500", 
        "taxNumberType": "TXID", 
        "taxId": "1234567890123", 
        "phone": "0812345678", 
        "email": "test@test.com", 
        "unstructure": false 
    }, 
    "note": "ทดสอบหมายเหตุ", 
    "createdBy": "สมชาย", 
    "reIssue": true, 
    "refer": { 
        "number": "TIV20210300000", 
        "dateBE": "18/03/2564", 
        "reasonCode": "TIVC01" 
    }, 
    "reference": "" 
}

3. ใช้ Postman ส่ง Request

Endpoint: https://api.leceipt.com/etax/documents/invoices-taxinvoices

Method: Post

copy Endpoint ด้านบนไปใส่ใน Postman ใส่ API-Key ไว้ที่ Headers และ data ที่อยู่ในข้อ 2. ไปใส่ใน Body แล้วเลือก raw

ตัวอย่างการส่ง 

Response: 


เมื่อทำการส่ง request เรียบร้อยแล้ว ระบบ Leceipt จะทำการสร้างเอกสาร ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น  

แต่หากท่านต้องการ download ไฟล์ pdf ให้ดูขั้นตอนต่อไป 


4. เก็บ FileId เพื่อทำการ Download

Endpoint: https://api.leceipt.com/etax/jobs/{id} 

Method: Get 

ส่ง get request ไปที่ endpoint ด้านบนโดย id เอามาจาก response ในข้อ 3. 

ตัวอย่าง  

นำ id นี้ไปไว้ด้านท้ายของ endpoint (ไม่ต้องเอา ” รอบ id) 

Response: 

เมื่อได้ response มา ให้นำ fileId ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป 


5. Download ไฟล์ PDF

Endpoint: https://api.leceipt.com/etax/files/{fileId}/?api-version=2022-07-12 

Method: Get 

fileId เอามาจาก response ในข้อ 4. 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

Response: