วิธีสร้างใบเพิ่มหนี้จากเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

การสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้มีอีกวิธีหนึ่งคือ เราสามารถสร้างเอกสารใบลดหนี้จากเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว โดยเอกสารสามารถสร้างจากเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ดังต่อไปนี้

  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษี

สำหรับตัวอย่างคู่มือนี้จะยกตัวอย่าง “การสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้จากเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ซึ่งมีวิธีสร้างดังต่อไปนี้
1. การสร้างเอกสารจาก e-Tax Invoice & e-Receipt

ทำการสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้จากเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ต้องการ เช่น ดัวอย่างจะทำการสร้างใบเพิ่มหนี้จาก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” โดยทำการคลิกที่ปุ่ม “เลือก” ด้านขวามือดังรูปเมื่อคลิกที่ “เลือก” จะเห็นหัวข้อมากมายให้คลิกที่ “สร้างใบเพิ่มหนี้”จากนั้นจะขึ้นเป็นหน้าการสร้างใใบเพิ่มหนี้ (ที่สร้างจาก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ที่ต้องการ)2. การใส่เลขที่เอกสาร

จากนั้นส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลส่วนแรกคือ เลขที่เอกสาร3. รายการสินค้าและการคำนวณราคา (ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ให้สังเกต “การคำนวณราคา”

ทำการเลือก “ราคาเพิ่มหนี้” หรือ “ราคาจริง”ตัวอย่างจะเลือกเป็นใบเพิ่มหนี้แก้ไขข้อมูลสินค้าและราคาตามที่ต้องการ4. ข้อมูลอื่น ๆ และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร

ส่วนแรกใส่หมายเหตุและผู้จัดทำทำการเลือกสาเหตุออกใบเพิ่มหนี้ในตัวอย่างได้ทำการเลือกเป็น “มีก่ีเพิ่มราคาค่าสินค้า (สินค้าเกิดกว่าจำนวนที่ตกลงกัน)”จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม “ต่อไป”ระบบจะให้ทำการทบทวนข้อมูลอีกรอบ ถ้าทุกอย่างครบถ้วนให้คลิกที่ “ยืนยัน” แต่ถ้าต้องการแก้ไขก็คลิกที่ “แก้ไข”5. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

ซึ่งจะได้เอกสารใบเพิ่มหนี้ดังรูป6. การเปิดเอกสารไฟล์ PDF

ซึ่งมีสองแบบคือ คลิกที่ไอคอน PDFหรือเข้าไปที่ปุ่ม “เลือก” และคลิกที่ “เปิดเอกสาร”หลังจากที่เปิดเอกสารจะแสดงดังรูป7. การเปิดเอกสารไฟล์ XML

คลิกที่ไอคอน XMLหลังจากที่เปิดเอกสารจะแสดงดังรูป8. การดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ที่ปุ่มเลือก “เลือก” แล้วคลิกที่ “ดาวน์โหลด”เอกสาร PDF ที่ดาวน์โหลดได้แล้ว เมื่อเปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Read DC จะแสดงดังรูป9. การส่งไฟล์ PDF ผ่าน Email

ให้คลิกที่ปุ่ม “เลือก” คลิกที่ “อีเมล”ก็จะขึ้น Email ปลายทาง จากนั้นให้คลิกที่ “ส่งอีเมล”ถ้าส่งอีเมลสำเร็จก จะขึ้นข้อความที่มีพื้นหลังสีเขียว “ส่งอีเมลสำเร็จ”ที่อีเมลปลายทาง ก็จะพบว่ามีไฟล์ PDF แนบมาด้วย10. การส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMSจะขึ้นเบอร์โทรปลายทางถ้าส่ง SMS สำเร็จจะแสดงข้อความ “ส่งข้อความ SMS สำเร็จ!”ที่มือถือปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ดังรูป ให้คลิกที่ลิงค์กรอกรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ “ดาวน์โหลดเอกสาร”ให้คลิกที่ “เปิดไฟล์”จะแสดงไฟล์ดังรูป (ใช้ application เปิดไฟล์ PDF)