วิธีตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสาร


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าสำหรับ การส่งเอกสารจากอีเมลขององค์กร ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้1. เข้าสู่หน้าเมนู “ตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสาร”

ที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ ตั้งค่า แล้วคลิกที่ ตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสารหลังจากที่เข้ามาสู่หน้า ตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสาร แล้วจะพบว่า “ส่งเอกสารจากอีเมลองค์กร” มีการปิดอยู่ทำการเปิด “ส่งเอกสารจากอีเมลองค์กร” โดยคลิกที่ปุ่มวงกลมให้เลื่อนมาทางขวามือซึ่งจะเข้าสู่หน้าตั้งค่า “ส่งเอกสารจากอีเมลองค์กร” ดังรูป2. เมื่อเลือกบริการของ Google

โดยเมื่อเลือกบริการของ Google ดังรูปคลิกที่ปุ่ม Sign in with Googleคลิกเลือกบัญชีที่ต้องการตั้งค่าอีเมลนั้นส่งเอกสารส่งเอกสารผ่านอีเมลจากโปรแกรม Leceipt แต่ไม่สามารถควบคุม Inbox ของอีเมล (เช่น ลบ Inbox หรือ อื่น ๆ) ที่เลือกได้

แล้วคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ “ตั้งค่าสำเร็จ”ในกรณีที่ต้องการลบการตั้งค่าอีเมลนี้ (ต้องการเปลี่ยนอีเมล) สามารถคลิกที่ ลบการตั้งค่าอีเมลแล้วทำการทดสอบอีเมลดังรูปซึ่งจะพบว่าอีเมลสามารถส่งไปยังปลายทางที่ต้องการได้3. เมื่อเลือกบริการของ Microsoft

เมื่อเลือกบริการของ Microsoft ดังรูปคลิกที่ปุ่ม Sign in with Microsoftคลิกเลือกอีเมลองค์กรที่ต้องการส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อเป็นการให้สิทธิโปรแกรม Leceipt ส่งเอกสารแทนท่าน (โปรแกรม Leceipt มีสิทธิแค่ส่งเอกสารแทนเท่านั้น ไม่มีสิทธิดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับอีเมล)จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ “ตั้งค่าสำเร็จ” (ในกรณีที่ต้องการลบการตั้งค่าอีเมลนี้ เช่น หากต้องการเปลี่ยนอีเมล สามารถคลิกที่ “ลบการตั้งค่าอีเมล”)แล้วทำการทดสอบอีเมลดังรูปซึ่งจะพบว่าอีเมลสามารถส่งไปยังปลายทางที่ต้องการได้4. เมื่อเลือกบริการของ SendGrid

เมื่อเลือกบริการของ SendGrid ดังรูป

กรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  • ชื่อผู้ส่งเอกสาร ผู้รับอีเมลจะเห็นรายละเอียดนี้ในส่วนของ Sender ในอีเมล 
  • อีเมลผู้ส่ง ผู้รับอีเมลจะเห็นรายละเอียดนี้เป็นอีเมลผู้ส่ง และจะสามารถกด Reply กลับมาที่ Inbox ของอีเมลนี้ 
  • API Key ข้อมูลนี้จะได้มาจากระบบของ SendGrid ที่เมนู API-Key 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก

แล้วจะพบข้อความ ตั้งค่าสำเร็จ

แล้วทำการทดสอบอีเมลดังรูป

ซึ่งจะพบว่าอีเมลสามารถส่งไปยังปลายทางที่ต้องการได้5. ผู้ให้บริการอีเมล (SMTP) อื่น ๆ

หากผู้ให้บริการอีเมลไม่ใช่ Google หรือ Microsoft ก็สามารถเลือกเป็นหัวข้อ “SMTP”

แล้วจะมีส่วนต่าง ๆ ให้ใส่ดังนี้

  • SMTP HOST : ให้ใส่ Server ของ Email ที่ให้บริการ
  • Type of Encryption : โดยมีให้เลือกเป็น “None”, “SSL”, “TLS” และ “STARTLS”
  • SMTP Port : ให้ทำการใส่หมายเลข Port ของ SMTP
  • ชื่อผู้ส่งเอสาร : ให้ทำการใส่ชื่อบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • SMTP Username : ชื่ออีเมลขององค์กร (ถ้ากรอกในข้อ 2 “อีเมลที่ใช้ส่งเอกสาร”) ระบบจะกรอกใส่ให้อัตโนมัติ
  • SMTP Password : รหัสอีเมลที่ทำการกรอกใส่

โดยตัวอย่างจะใช้เป็น Email ของ Google ซึ่งเป็น Gmailเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ส่งอีเมลแล้วจะพบข้อความ “ตั้งค่าสำเร็จ”เมื่อทดสอบส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการดังรูปจะพบว่าเอกสารสามารถส่งไปยังอีเมลปลายทางสำเร็จ