การสร้างเอกสารหน้าลูกหนี้การค้าทีละหลายเอกสารผ่านการอัปโหลด Excel Template

หลังจากที่การกรอกข้อมูลลงบน Excel template เป็นที่เรียบร้อย ต่อจะทำการอัปโหลด โดยเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ Leceipt จากนั้นที่เมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นไปที่หัวข้อ “ข้อมูลภายนอก อื่นๆ” แล้วคลิกเลือกที่ “ไฟล์ Excel”

แล้วเข้ามาที่หน้า “อัปโหลดไฟล์ Excel สร้างเอกสาร e-Tax” แล้วคลิกที่ “อัปโหลด” ไฟล์ Excel Template ที่ได้ทำการกรอกข้อมูลไว้แล้ว

เมื่อทำการอัปโหลดไฟล์ Excel template แล้ว จะแสดงข้อมูลดังรูป

จากนั้นเลือกเอกสารทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่ม “วงกลม” หน้าคำว่า “ลำดับ” แล้วคลิกที่ปุ่ม “สร้างเอกสาร”

หลังจากนั้นระบบจะทำการออกเอกสารและลงลายเซ็นดิจิทัล

เอกสารที่ออกเสร็จแล้วจะแสดงดังหน้า “รายรับ” ดังรูป

แล้วปรากฎที่หน้า “ลูกหน้าการค้า”

โดยสามารถเอกสารที่ออกเสร็จแล้วที่หน้า “ลูกหนี้การค้า” จะเป็นสถานะ “ฉบับร่าง” หากต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร ให้ไปที่เอกสารรายการนั้นแล้วคลิกที่ปุ่ม “เลือก” แล้ว “”

หรือหากว่าต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสารที่ละหลายเอกสารทำได้โดยที่เลือกทั้งหมดที่ “ปุ่มวงกลมหน้าวันที่สร้างเอกสาร” แล้วคลิกที่ “…” แล้วคลิกที่ “เปลี่ยนสถานะเอกสาร” แล้วเลือกสถานะตามต้องการ

และหากว่าต้องการส่งอีเมลสามารถไปที่เอกสารนั้น แล้วคลิกที่ “เลือก” แล้วคลิกที่ “อีเมล”

หรือถ้าหากต้องการส่งอีเมลทีละหลายเอกสาร คลิกที่ “ปุ่มวงกลมหน้าวันที่สร้างเอกสาร” แล้วคลิกที่ “…” แล้วคลิกที่ “อีเมล”